This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Raad van Commissarissen

Bouwinvest heeft een onafhankelijke Raad van Commissarissen met ten minste drie en maximaal vijf leden. Op dit moment heeft de Raad vier leden. De maximale zittingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens vier jaar. De rol van de Raad van Commissarissen is het toezien op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij het uitoefenen van zijn taken laat de Raad van Commissarissen zich leiden door de belangen van de vennootschap en de daarmee verbonden activiteiten.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft een Audit Committee en een Selectie en Remuneratie Commissie benoemd. De taak van deze commissies is de Raad van Commissarissen te ondersteunen. De taken en verantwoordelijkheden van het Audit Committee worden omschreven in het reglement van het Audit Committee van de Raad van Commissarissen. De taken en verantwoordelijkheden van de Selectie en Remuneratie Commissie worden omschreven in het reglement van de Selectie en Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen. Meer informatie over de samenstelling van de commissies vindt u in het Bericht van de Raad van Commissarissen elders in dit verslag.

Secretaris van de vennootschap

De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. Deze zorgt ervoor dat de juiste procedures worden gevolgd en dat de Raad van Commissarissen handelt conform de wettelijke en statutaire verplichtingen en bevoegdheden en de van toepassing zijnde regels op het gebied van corporate governance.

  • Share this article