This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Belangrijkste risico’s en mitigerende maatregelen

In 2015 heeft Bouwinvest de volgende beheersrisico’s onderscheiden:

  • continuïteit

  • integriteit en compliance

  • kwaliteit

  • juridisch

  • fiscaal

Continuïteit

Het continuïteitsrisico is het risico op discontinuïteit van de managementorganisatie waardoor geen uitvoering kan worden gegeven aan afspraken met bpfBOUW en andere opdrachtgevers. Dit risico wordt gemitigeerd door het sluiten van Service Level Agreements met uitbestedingspartners, het opstellen en bijhouden van een bedrijfscontinuïteitsplan en door het toepassen van het beleid voor informatiebeveiliging.

Integriteit en compliance

Integriteit en compliance draait om risico’s verbonden aan het niet naleven van wetten, regelgeving of transparantie-eisen door Bouwinvest, enig lid van de Bouwinvest-organisatie of door een partij waar Bouwinvest zaken mee doet. Dit risico wordt met name gemitigeerd door het bestaan van een helder geformuleerd corporate governancebeleid en door Bouwinvest-medewerkers duidelijke gedragsregels op te leggen. Daarnaast verplichten verschillende procedures tot bepaalde compliance-activiteiten om het risico op integriteitskwesties voor Bouwinvest of een van haar aandeelhouders te minimaliseren.

Kwaliteit

Het kwaliteitsrisico is het risico dat de managementorganisatie onvoldoende kwaliteit kan leveren waardoor Bouwinvest geen juiste uitvoering kan geven aan afspraken met bpfBOUW en andere aandeelhouders. Dit risico wordt gemitigeerd door toepassing van een intern (proces)beheersingskader conform ISAE 3402, dat jaarlijks wordt getoetst door een externe accountant. Daarnaast wordt de actielijst met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gemonitord en is er een procedure voor bedrijfsincidenten.

Juridisch

In de hoedanigheid van vermogensbeheerder zijn Bouwinvest en haar dochterondernemingen betrokken bij een breed scala aan contracten en juridische verplichtingen. Juridisch risico bestaat uit het risico dat een externe partij Bouwinvest verantwoordelijk stelt voor het vergoeden van schade veroorzaakt door Bouwinvest of door een aan Bouwinvest gelieerde partij. Om dergelijke juridische aansprakelijkheid te voorkomen is de afdeling Juridische Zaken betrokken bij due diligence aspecten van toezeggingen die door Bouwinvest en haar dochterondernemingen worden gedaan. Indien nodig wordt extern advies ingewonnen inzake zeer specialistische kennis of als er sprake is van een geschil.

Fiscaal

In een kapitaalintensieve sector als de vastgoedsector zijn belastingen altijd een belangrijk onderdeel van investeringsbeslissingen. Wanneer er zaken worden gedaan bestaat altijd het risico dat er te veel of te weinig belasting wordt betaald. Beide, en met name het tweede, kunnen aanzienlijke financiële en juridische gevolgen hebben. Om onnodige belastingheffing te voorkomen, optimaliseert Bouwinvest haar activiteiten in fiscaal opzicht, waarbij ruimschoots binnen de wettelijke kaders wordt geopereerd.

Bouwinvest wordt hierin geadviseerd door onze interne fiscalist en externe juristen gespecialiseerd in internationale belastingen.

  • Share this article