This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Kasstroomoverzicht

Alle bedragen in € duizenden

  

2015

 

2014

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

    

Nettoresultaat

4.422

 

3.173

 

Aanpassing voor:

    

Afschrijvingen

654

 

765

 

Resultaat van deelnemingen

(841)

 

331

 

Actieve belastinglatentie

1.474

 

(220)

 

Veranderingen in werkkapitaal:

    

Mutatie vorderingen

722

 

(1.196)

 

Mutatie kortlopende schulden

4

 

(885)

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

6.435

 

1.968

 

Rentebaten

-

 

21

 

Rentelasten

-

 

-

 

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

6.435

 

1.989

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

(15)

 

(451)

 

Investeringen in immateriële vaste activa

(351)

 

-

 

Ontvangen dividend

385

 

242

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

19

 

(209)

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Verkopen groepsmaatschappijen

-

 

4.001

 

Investeringen in deelnemingen

-

 

(5.906)

 

Uitgekeerd dividend

(2.186)

 

-

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

(2.186)

 

(1.905)

     

Nettokasstroom

 

4.268

 

(125)

     

Saldo 1 januari

 

12.486

 

12.611

Toename /(afname) liquide middelen

 

4.268

 

(125)

Saldo 31 december

 

16.754

 

12.486

  • Share this article