This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

12 Personeelskosten

 

2015

2014

Lonen en salarissen

11.669

10.753

Sociale lasten

1.160

1.213

Pensioenlasten

1.745

1.800

Tijdelijk personeel

1.135

989

Overige personeelskosten

2.250

2.259

Totaal

17.959

17.014

De aan het boekjaar toe te rekenen pensioenlasten zijn als volgt opgebouwd:

 

2015

Aan het boekjaar toe te rekenen pensioenafspraken

1.992

Inhoudingen

(247)

Afrekening pensioenen 2014

-

Totaal

1.745

Conform het Nederlandse pensioenstelsel wordt deze regeling gefinancierd door bijdragen (premies) aan een bedrijfstakpensioenfonds. Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de cao die op Bouwinvest van toepassing is.

De desbetreffende opgebouwde aanspraken worden altijd volledig gefinancierd in het desbetreffende kalenderjaar via – ten minste – kosteneffectieve premies. De pensioenregeling is een middelloonregeling met – voor zowel actieve als niet-actieve (slapers en gepensioneerden) deelnemers – een voorwaardelijke toeslagregeling. De toekenning van toeslagen (indexatie) hangt af van het beleggingsrendement. De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 22,7% van het pensioengevend salaris (2014: 23,0%). De jaarlijkse bijdrage van de werkgever bedraagt ten minste 1,75% en is gemaximeerd op 4,2% van het pensioengevend salaris. Op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen stelt het bestuur van het pensioenfonds elk jaar de premie vast.

Het desbetreffende bedrijfstakpensioenfonds heeft gemeld dat de dekkingsgraad 107,1% was in 2015 (2014: 114,0%). Op basis van de overeengekomen regeling heeft de groep geen verplichting om aanvullende bijdragen te leveren in geval van een tekort, anders dan in de vorm van hogere toekomstige bijdragen.

Werknemers

Het aantal werknemers eind 2015 bedroeg 131,1 fte (2013: 128,0 fte). Het gemiddeld aantal werknemers in 2014 was 129,6 fte (2013: 126,3 fte).

Beloning

Bouwinvest heeft gedurende het boekjaar een totaalbedrag van € 14,6 miljoen aan beloningen (inclusief sociale lasten en pensioenen) uitgekeerd aan 131,1 fte (2014: € 13,8 miljoen aan 126,3 fte), waarvan 6,7% variabele beloning en het restant vaste beloning was.

Van het totaalbedrag van de beloningen werd € 1,1 miljoen (2014: € 1,0 miljoen) uitgekeerd aan de directieleden. Dit zijn de enige personeelsleden wier handelen het risicoprofiel van het Residential Fund, Office Fund, Retail Fund en de overige fondsen en de separate mandaten van de beheerder in belangrijke mate beïnvloedt. De variabele beloning berust op discretionaire basis, door de directie van Bouwinvest bepaald en is gedeeltelijk afhankelijk van de resultaten van de onderneming. De variabele beloning van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. 

Gedurende de verslagperiode heeft Bouwinvest het beheer gevoerd over tien beleggingsinstellingen. Een toewijzing van de beloningen aan de verschillende beleggingsinstellingen is niet expliciet samen te stellen en dus niet beschikbaar.

De beloning aan de commissarissen over 2015 bedroeg in totaliteit € 113.000 (2014: € 113.000).

  • Share this article