This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Interne regelgeving

Corporate Governance Code

Hoewel de Nederlandse Corporate governance code voor Bouwinvest als niet-beursgenoteerde onderneming niet verplicht is, onderschrijft de directie de best practices van de code, voor zover deze op Bouwinvest van toepassing zijn.

Gedragscode

Bouwinvest heeft een gedragscode vastgesteld die op alle medewerkers van toepassing is en die regels bevat die van toepassing zijn op de directie en de Raad van Commissarissen met betrekking tot tegenstrijdige belangen en beleggingen. In de gedragscode zijn bepalingen opgenomen over onder meer ethisch gedrag, tegenstrijdige belangen, naleving van wet- en (interne en externe) regelgeving, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), gezondheid en veiligheid en de eisen aan onze zakenpartners. Bouwinvest heeft ook een klokkenluidersregeling ingesteld met richtlijnen voor het melden en onderzoeken van onethisch gedrag. Alle medewerkers krijgen training in en over de gedragscode.

Compliance

Een onafhankelijke compliance functionaris binnen Bouwinvest identificeert, beoordeelt en monitort de compliance risico’s van de onderneming en adviseert en rapporteert daarover. Het betreft hier onder meer het risico van wettelijke of toezichthoudende sancties, financiële verliezen of reputatieschade die de managementorganisatie zou kunnen lijden als gevolg van het niet naleven van de van toepassing zijnde wetten, regelgeving, gedragscodes en normen voor een goede taakuitoefening. De compliance functionaris rapporteert maandelijks aan de statutair directeur en, bij kwesties die de directie betreffen, aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Meer informatie over de compliance functie vindt u in het hoofdstuk Risicomanagement elders in dit jaarverslag.

Tegenstrijdige belangen

Bouwinvest heeft beleid geformuleerd met het oog op tegenstrijdige belangen. Doel van dit beleid is de bescherming van de belangen van Bouwinvest en van de fondsen die door Bouwinvest worden beheerd, en van aandeelhouders, indien en wanneer Bouwinvest overweegt een transactie aan te gaan of een regeling te treffen die tot persoonlijk voordeel van een functionaris of directeur van Bouwinvest kan strekken, of zou kunnen resulteren in een mogelijke ‘excess benefit’-transactie. Het beleid beschrijft ook hoe Bouwinvest dient te handelen met betrekking tot de toewijzing van verschillende beleggingsmogelijkheden aan de diverse fondsen en investeerders. Het beleid is bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van enige Nederlandse wetgeving ten aanzien van tegenstrijdige belangen.

In 2015 waren er geen tegenstrijdige belangen zoals bedoeld in het beleid van Bouwinvest ten aanzien van tegenstrijdige belangen tussen leden van de directie, de managementorganisatie en/of door Bouwinvest beheerde fondsen.

  • Share this article