This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Balans per 31 december

Voor resultaatbestemming, alle bedragen in € duizenden

 

Noot

2015

2014

Activa

     

Immateriële vaste activa

1

 

488

 

-

      

Materiële vaste activa

2

    

Verbouwingen

 

648

 

765

 

Bedrijfsmiddelen

 

244

 

903

 
   

892

 

1.668

      

Financiële vaste activa

     

Deelnemingen

3

10.287

 

9.831

 
   

10.287

 

9.831

      

Vlottende activa

     

Debiteuren

 

9

 

2

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

4

-

 

686

 

Belastingen

5

1.572

 

1.450

 

Actieve belastinglatentie

6

2.996

 

4.470

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

12

 

177

 

Liquide middelen

7

16.754

 

12.486

 
   

21.343

 

19.271

      

Totaal activa

  

33.010

 

30.770

      

Passiva

     

Aandelenkapitaal

 

225

 

225

 

Agio reserve

 

41.367

 

41.367

 

Overige reserve

 

(16.592)

 

(17.579)

 

Resultaat boekjaar

 

4.422

 

3.173

 

Eigen vermogen

8

 

29.422

 

27.186

      

Kortlopende schulden

     

Crediteuren

 

160

 

257

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9

908

 

894

 

Pensioenpremies

10

450

 

589

 

Overige schulden

 

904

 

749

 

Overlopende passiva

 

1.166

 

1.095

 
   

3.588

 

3.584

      

Totaal passiva

  

33.010

 

30.770

  • Share this article