This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

MVO-pijlers

Onze MVO-pijlers

De MVO-missie en -activiteiten van Bouwinvest rusten op drie pijlers:

  1. We streven ernaar een betrouwbare zakenpartner te zijn en te voldoen aan de verwachtingen van onze aandeelhouders, door volledige openheid van zaken te geven over onze staat van dienst en onze doelen op het gebied van MVO.

  2. We trachten de duurzaamheid van onze beleggingsportefeuille voortdurend te verbeteren in samenwerking met al onze stakeholders.

  3. Wij stellen ons ten doel een flexibele, ethische en billijke werkgever te zijn, teneinde onze mensen te helpen de ambities van Bouwinvest te verwezenlijken.

Duurzaamheids- en materiële onderwerpen

Duurzame en betrouwbare zakenpartner

Bouwinvest beschouwt duurzaamheid als een integraal onderdeel van zijn bedrijfsactiviteiten, en volgens ons is openheid over waar en hoe wij impact hebben op de maatschappij van essentieel belang voor verbetering van onze prestaties op het vlak van duurzaamheid. Deze transparantie geeft ons inzicht in zaken die relevant zijn voor zowel ons als onze stakeholders, en stelt ons in staat duidelijke prioriteiten te stellen en concrete en meetbare doelen te formuleren.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij de effectiviteit van onze MVO-strategie het beste kunnen garanderen door duurzame samenwerking met onze zakenpartners. Deze organisaties hebben een sleutelrol in onze dagelijkse bedrijfsvoering en zorgen ervoor dat onze panden schone, veilige en levendige plekken blijven. Wij stellen strenge eisen aan onze externe toeleveranciers en beoordelen hun prestaties regelmatig. Daarnaast streven we naar duurzame samenwerking met andere stakeholders, zoals investeerders. Wij dienen het belang van onze investeerders door op een transparante, billijke en ethische manier zaken te doen, alle vormen van corruptie en onethisch gedrag te vermijden en te zorgen voor een stabiel en duurzaam rendement op hun beleggingen.

Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Corporate Governance van dit jaarverslag.

Duurzaam vastgoed

Bouwinvest werkt voortdurend aan verbetering van de transparantie en duurzaamheid van de drie belangrijkste sectorfondsen, zowel op gebouw-, gebieds-, als op fondsniveau. Aan de hand van wereldwijd aanvaarde prestatie- indicatoren (INREV, GRI) en duurzaamheidslabels (GRESB, BREEAM) toetsen we onze prestaties en onze voortgang. Echte duurzaamheid bereik je niet alleen, daarvoor is samenwerking met andere partijen onontbeerlijk.

Meer informatie over onze aanpak en resultaten hierover is te vinden in de MVO hoofdstukken in de jaarverslagen van de fondsen.

Benchmark internationale vastgoedinvesteringen

Afgelopen jaar ging Bouwinvest door op de weg van actieve samenwerking met andere institutionele beleggers, met als oogmerk de duurzaamheid en transparantie in de vastgoedsector te verbeteren. We continueerden ons lidmaatschap als investor member van GRESB en moedigden de fondsmanagers van onze (internationale) indirecte investeringen aan om deel te nemen aan de GRESB-benchmark.

In 2015 hebben we de effectiviteit van ons Responsible Investment Property-beleid geëvalueerd. Onze internationale vastgoedinvesteringen leverden waardevolle input op, wat ons geholpen heeft ons beleid verder aan te scherpen en ons inzicht in de uitdagingen en de kansen voor de vastgoedsector rond verantwoord investeren heeft vergroot. De uitkomsten van de GRESB benchmark lieten in 2015 een verbetering zien, ondanks de lichte daling van de response rate.

Belangrijkste GRESB resultaten in de internationale portefeuille:

  • Het percentage van de investeerders dat deelneemt aan de benchmark daalde licht, van 68% naar 65%, gemeten op basis van nettovermogenswaarde (NAV).

  • Het aantal ‘Green Stars’ steeg van 15 naar 18 voor de niet-beursgenoteerde investeringen en van 18 naar 21 voor de beursgenoteerde fondsen. Dit houdt in dat het totale aantal ‘Green Stars’ is verdubbeld sinds het moment dat we met deze benchmark zijn gaan meten.

  • De internationale portefeuille versloeg de benchmark. De gemiddelde totaalscore was 59, vergeleken met een mondiaal gemiddelde van 55.

  • De score liet portefeuillebreed een substantiële verbetering zien. Van de niet-beursgenoteerde investeringen wist 91% de score te verbeteren ten opzichte van het voorgaande jaar (2014: 43%). Ook bij de beursgenoteerde investeringen was de verbetering indrukwekkend: 78%, na de toename van 54% in 2014.

  • De niet-beursgenoteerde fondsen die deelnemen aan GRESB zagen een gemiddelde afname van het energieverbruik van 3% (MWh 80.531) en een gemiddelde daling van de uitstoot van broeikasgassen van 3% (18.841 ton).

Duurzaamheidprestaties maken deel uit van de belangrijkste criteria aan de hand waarvan wij investeringsbeslissingen nemen en risico’s beoordelen, waarbij we een duidelijke voorkeur hebben voor investeringen met hogere duurzaamheidsscores. Doordat we de corruptie-index voor landen en de RobecoSAM duurzaamheidsindex voor landen in onze eigen Bouwinvest Global Market Monitor hebben geïntegreerd, kunnen we bij het selecteren van internationale investeringen eventuele risico’s op MVO-vlak nog beter beoordelen en beheersen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de desbetreffende MVO-hoofdstukken in onze fondsverslagen en naar de MVO-prestatie-indicatoren elders in dit jaarverslag.

Een duurzame, ethische en billijke werkgever

Wij zien onze medewerkers als belangrijkste bron van waardecreatie. Ons HR-beleid is erop gericht medewerkers van de benodigde kennis, expertise en vaardigheden te voorzien zodat ze hun talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen in een aangename en stimulerende werkomgeving. De uitkomsten van de medewerkersonderzoeken van afgelopen jaren bevestigen dat wij met dit beleid op de goede weg zitten. Al drie jaar op rij is er een stijgende lijn te zien bij wat wij beschouwen als een van de belangrijkste speerpunten van ons HR-beleid: de medewerkerstevredenheid. Maar liefst 95,5% van de medewerkers deed in 2015 mee aan het onderzoek, 15% meer dan de benchmark van 80,5% voor financiële organisaties en ruim boven het landelijke gemiddelde van 70,8%. Hieruit blijkt een opvallend grote betrokkenheid van onze medewerkers. Dat wordt verder bevestigd door een stijging van de medewerkerstevredenheid naar een score van 8,0, vergeleken met de 7,8 die in 2013 werd gemeten.

Voor meer informatie raadpleegt u het HRM-hoofdstuk in dit jaarverslag.

  • Share this article